Your rights as a delayed flight passenger - FlightClaimEU
19335
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19335,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Artykuł 1: Definicje

 1. Roszczenie: działanie strony występującej z roszczeniem na podstawie Rozporządzenia 261/2004, ewentualnie w połączeniu z roszczeniem opartym na Konwencji o Ujednoliceniu Niektórych Zasad dotyczących Międzynarodowego Przewozu Lotniczego z 1999 r. (Konwencja Montrealska). W celu uniknięcia wątpliwości, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie i nie powiadomiono o innych ewentualnych roszczeniach dotyczących szkód i strat, FlightClaimEU podejmie działania wyłącznie w odniesieniu do roszczeń z tytułu opóźnienia lotu w rozumieniu wyżej wymienionych zasad i przepisów.
 2. Strona składająca roszczenie: każda osoba fizyczna, zgodnie z oświadczeniem klienta, zgłaszająca roszczenie.
 3. Dłużnik: strona posiadająca dług wobec klienta.
 4. Oddział: oddział FlightClaimEU mający siedzibę w określonym kraju, w którym działa. FlightClaimEU działa obecnie we wszystkich krajach UE.
 5. FlightClaimEU: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CCN B.V. z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności w Amsterdamie, Holandia.
 6. FlightClaimEU.com: strona internetowa FlightClaimEU, która oferuje pasażerom linii lotniczych różne możliwości skorzystania z ich praw, na podstawie Rozporządzenia WE 261/2004 oraz ewentualnie w oparciu o regulacje Konwencji Montrealskiej.
 7. FOP (Flight Observation Pack):  Pakiet obserwacji lotu zawierający (jeśli dostępne) odpowiednie dane lotu, lotniska, prasy i pogody dla konkretnego lotu w danym dniu.
 8. No win – no fee rate: koszty dla klienta i / lub wnioskodawcy  uzależnione od osiągniętego rezultatu. Jeśli nie zostanie osiągnięty żaden pozytywny wynik, nie zostaną naliczone żadne opłaty za usługi, które zostały dostarczone na podstawie „no win – no fee rate”. Ma zastosowanie tylko wtedy gdy jest wyraźnie wskazane.
 9. Klient: każda osoba fizyczna i/lub prawna, jego/jej przedstawiciel (-e), upoważniony przedstawiciel (-e), następca (-cy) w tytule i/lub spadkobiercy, którzy zawarli umowę z FlightClaimEU, lub który polecił FlightClaimEU w imieniu wnioskodawcy (-ów) przez niego wskazanego. Klient jest także osobą wskazaną do kontaktu.
 10. Umowa: umowa, do której klient jest zobowiązany po zaakceptowaniu niniejszych ogólnych warunków.
 11. Biuro zwrotu kosztów: usługa, w przypadku której roszczenie można przesłać do FlightClaimEU.
 12. Roszczenie lotnicze: usługa, w której roszczenie można przesłać do FlightClaimEU.
 13. www.FlightClaimEU.com: Strona internetowa FlightClaimEU, która oferuje pasażerom linii lotniczych różne opcje dochodzenia swoich praw, na podstawie Rozporządzenia 261/2004.

Artykuł 2: Warunki Ogólne

 1. Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie i stanowią integralną część każdej wyceny, oferty i umowy między FlightClaimEU, a klientem i/lub wnioskodawcą, o ile wyraźnie nie odstąpiono od warunków umowy w formie pisemnego porozumienia stron.
 2. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie z wyłączeniem wszelkich innych warunków. Pozostałe warunki stanowią jedynie część umów zawartych z
 3. FlightClaimEU, lub w takim zakresie, w jakim zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie.
 4. FlightClaimEU jest w każdej chwili uprawniona do wprowadzania zmian w niniejszych ogólnych warunkach, z wyjątkiem przepisów określonych w Sekcji 6: 236, podsekcji i, Holenderskiego Kodeksu Cywilnego.
 5. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków wydaje się nieważne, unieważnione lub niewiążące, pozostała część niniejszych ogólnych warunków pozostaje w mocy. FlightClaimEU jest uprawniona do zastąpienia nieważnych, unieważnionych lub niewiążących postanowień postanowieniami, które nie są nieważne lub unieważniające i które są wiążące oraz które, z uwzględnieniem przedmiotu i celów niniejszych ogólnych warunków, odzwierciedlają nieważność, unieważnienie lub niewiążący(e) przepis(y) tak ściśle, jak to możliwe.
 6. W zakresie, w jakim FlightClaimEU przy wykonywaniu umowy korzysta z usług pośrednika/pośredników i/lub strony trzeciej /stron trzecich, niniejsze ogólne warunki mają również zastosowanie do tego/tych pośrednika/pośredników i/lub strony trzeciej/stron trzecich.

Artykuł 3: Umowy

 1. Wszelkie oferty, sporządzone w dowolnej formie, są bez zobowiązań i służą jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, chyba że FlightClaimEU określi inaczej.
 2. Umowa zostaje zawarta jedynie w przypadku, gdy umowa została potwierdzona przez FlightClaimEU na piśmie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w inny sposób, lub gdy FlightClaimEU zawarła umowę.
 3. Zawierając umowę z FlightClaimEU, klient oświadcza, że ​​jest uprawniony do zawarcia tej umowy lub do wydania polecenia w imieniu wskazanego przez niego wnioskodawcy.
 4. FlightClaimEU jest uprawniona do podjęcia decyzji o rezygnacji z zawarcia umowy lub o odmowie klientowi i/lub wnioskodawcy, bez podawania przyczyn. W takim przypadku FlightClaimEU powiadomi o tym klienta jak najszybciej.
 5. FlightClaimEU zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia (części) umowy i/lub (części) umowy na podstawie Konwencji Montrealskiej w przypadku sytuacji, która uniemożliwia prawidłowe wykonanie umowy, w sytuacji która sprawia, że relacja z klientem nie funkcjonuje lub jest w gestii FlightClaimEU.
 6. FlightClaimEU zastrzega sobie prawo do wykonania każdej umowy, która została zawarta na zasadzie „no win – no fee”, według własnego uznania, podczas gdy pozytywny wynik nie może być zagwarantowany. FlightClaimEU racjonalnie dokłada starań w celu wykonania umowy zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami.
 7. Jeśli FlightClaimEU uzgodni stałą opłatę (która odbiega od stawek opisanych w artykule 5 niniejszych warunków) lub stałą cenę z klientem, FlightClaimEU jest zawsze uprawniona do podwyższenia tej opłaty lub ceny, w okresie trzech miesięcy po zawarcia tej umowy. Jeżeli zwyżka ceny wynika z ustawowego zobowiązania, FlightClaimEU jest również uprawniona do podwyższenia tej opłaty lub ceny w ciągu wskazanego trzymiesięcznego okresu.
 8. Jeżeli w dowolnym momencie klient zdecyduje się anulować dyspozycję lub wypowie umowę po zakończeniu prac umownych lub po tym, jak FlightClaimEU, lub jeden z partnerów (zaangażowany przez FlightClaimEU), rozpoczął postępowanie w sądzie, FlightClaimEU jest uprawnione do obciążenia klienta i/lub roszczącego(-ych) opłatą „no win – no fee”, kosztami administracyjnymi (zgodnie z artykułem 5 niniejszych warunków), jak również niepożądanymi lecz poniesionymi kosztami. W przypadku, gdy FlightClaimEU wszczęła postępowanie sądowe, „(rzeczywiste) poniesione koszty” oznaczają, ale nie wyłącznie, opłaty sądowe, koszty usług, inne koszty komornicze, koszty pobrań pozasądowych, honoraria upoważnionego przedstawiciela, dodatkowe opłaty i inne koszty poniesione. W przypadku wystawienia faktury przez FlightClaimEU, klient jest zobowiązany do dokonania płatności należnej kwoty w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 9. Umowy dotyczące zakupu jednego z produktów FlightClaimEU przez Internet zostaną wykonane po otrzymaniu uzgodnionej kwoty.
 10. Zawierając umowę z FlightClaimEU, klient, w imieniu wskazanego(-ych) przez siebie wnioskodawcę(-ów), upoważnia FlightClaimEU do wykonywania wszystkich prac (windykacji), które w opinii FlightClaimEU są potrzebne i/lub korzystne, w tym (ale nie ograniczając się do) dokonywania ugody pozasądowej, podpisywania pełnych i ostatecznych rozliczeń, angażowania agencji windykacyjnej, prawnika i/lub agenta egzekucyjnego.
 11. Jeśli i o ile, w zakresie, w jakim FlightClaimEU uzna to za konieczne, FlightClaimEU będzie uprawnione do przeniesienia roszczenia do innego działu lub (innej) strony/stron trzeciej/trzecich i/lub pośrednika. W związku z tym FlightClaimEU ma prawo do zmiany początkowo uzgodnionej stawki opłaty „no-win no-fee”, a także uzgodnionych kosztów administracyjnych, zgodnie ze stawką obowiązującą w danym oddziale.

Artykuł 4: Obowiązki klienta

 1. Klient jest zobowiązany do przekazania FlightClaimEU wszystkich niezbędnych danych lub informacji z wyprzedzeniem lub po złożeniu wniosku o odszkodowanie na żądanie FlightClaimEU. Dane i informacje muszą być dostarczone zgodnie z prawdą. W przypadku, gdy dłużnik płaci rekompensatę finansową bezpośrednio klientowi i/lub wnioskodawcy lub wskazuje, że ma zamiar to uczynić, klient jest zobowiązany do poinformowania FlightClaimEU tak szybko, jak to możliwe. Klient zobowiązany jest we wszystkich przypadkach w pełni współpracować, w celu pomyślnego rozstrzygnięcie roszczenia.
 2. Klient jest odpowiedzialny za udostępnienie FlightClaimEU aktualnego adresu e-mail. FlightClaimEU w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo udzielone informacje. Cała komunikacja odbywa się za pośrednictwem dokumentacji online lub za pośrednictwem adresu e-mail klienta, który jest rejestrowany przez FlightClaimEU.
 3. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego numeru banku (IBAN i/lub BIC), na który mogą zostać przelane (możliwe) środki uzyskane z odszkodowania. FlightClaimEU w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo udzielone informacje.
 4. W przypadku, gdy FlightClaimEU ma przekazywać środki do klienta za pośrednictwem systemu PayPal, klient jest odpowiedzialny za podanie poprawnego adresu e-mail PayPal. FlightClaimEU w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo udzielone informacje.
 5. FlightClaimEU nie zawaha się przed przekazaniem jakichkolwiek danych / informacji celowo dostarczonych w sposób nieprawidłowy lub niekompletny, jak również w przypadkach oszustw, w jakikolwiek sposób popełnionych. Wnioskodawca zostanie również obciążony opłatą zgodnie z Artykułem 3.8 i Artykułem 5 niniejszych Warunków.
 6. Klient wynagrodzi szkodę poniesioną przez FlightClaimEU na skutek roszczeń osób trzecich, w wyniku złożenia przez klienta nieprawidłowych oświadczeń i/lub dostarczenia nieprawidłowych danych /informacji i/lub popełnienia nieuczciwych czynów.
 7. Klient i/lub wnioskodawca nie będzie kontaktować się bezpośrednio z linią lotniczą.

Artykuł 5: Opłaty

 1. Wszystkie kwoty lub ceny w FlightClaimEU wyrażone są w Euro i zawierają obowiązujący podatek VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na piśmie.
 2. Stawka opłaty „no win–no fee” wynosi 25% pełnej kwoty (roszczenia), do której klient i/lub wnioskodawca(y) są uprawnieni na podstawie sekcji 7 Rozporządzenia 261/2004. Należy podkreślić, że stawki opłaty „no win–no fee” mogą się różnić. Powyższe oznacza również, że jeśli ze względów procesowo-ekonomicznych roszczenie musi być obsługiwane przez inny dział, stawka opłaty może również ulec zmianie. Klient jest obciążany stawką opłaty „no win–no fee”, jeżeli dłużnik dokonał płatności dla FlightClaimEU, bezpośrednio na rzecz klienta, powoda(-ów) lub ubezpieczyciela (kosztów ochrony prawnej) lub innej strony/stron trzeciej/(-cich) na podstawie rozporządzenia 261/2004 lub Konwencji Montrealskiej. Stawka opłaty „no win–no fee” jest również wymagana w przypadku sytuacji opisanej w artykule 3, paragrafie 8 niniejszych Ogólnych Warunków.
 3. Oprócz postanowień, o których mowa w poprzednim paragrafie, klient jest obciążany kosztami administracyjnymi w wysokości 25 Euro na osobę występującą z roszczeniem. Należy podkreślić, że koszty administracyjne mogą ulec zmianie.
 4. Jeżeli złożono wniosek o odszkodowanie na podstawie Konwencji Montrealskiej, naliczana jest stawka 25% opłaty „no win-no fee” (all-in), pod warunkiem, że roszczenie (o którym mowa w artykule 1, ustęp 6 niniejszych zasad i warunków) zostało również złożone przez klienta i/lub wnioskodawcę(-ów).
 5. Gdy tylko FlightClaimEU zaakceptuje roszczenie, umowa zostaje zawarta pomiędzy FlightClaimEU, klientem, a stroną wnioskującą o roszczenie. Od tego momentu FlightClaimEU jest uprawniona do naliczania odsetek ustawowych i kosztów poniesionych przez FlightClaimEU, w tym (ale nie wyłącznie) dodatkowych kosztów sądowych, opłat sądowych, kosztów świadczonych usług, kosztów komorniczych, honorariów upoważnionego przedstawiciela , dodatkowych opłat i innych poniesionych kosztów. Koszty te, w przypadku płatności przez dłużnika, są w całości należne firmie FlightClaimEU. Jeżeli klient i/lub wnioskodawca(-wcy) zdecyduje/ją się na wycofanie roszczenia, FlightClaimEU będzie uprawniona do obciążenia go/ich kosztami opisanymi powyżej (oprócz stawek, o których mowa w ust. 2 i 3).
 6. Wszystkie koszty bankowe lub transakcyjne związane z płatnościami międzynarodowymi dotyczące kwot należnych klientowi i/lub wnioskodawcy(-com) będą obciążały klienta i/lub wnioskodawcę(-ców).

Artykuł 6: Płatność i otrzymanie środków

 1. Płatność (jeśli dotyczy) może być dokonana w (jednym ze) sposób (-ów) wskazany (-ch) podczas składania zamówienia. Ta płatność musi zostać dokonana w trakcie lub bezpośrednio po zawarciu umowy.
 2. FlightClaimEU ma prawo zawiesić lub wypowiedzieć wykonanie umowy i wynikających z niej umów, jeśli klient i/lub wnioskodawca(-wcy) nie wykona(-ją) zobowiązania w związku z jakąkolwiek płatnością lub obowiązkiem w jego/ich części.
 3. Wszystkie środki otrzymane przez FlightClaimEU na rzecz lub w imieniu klienta i/lub wnioskującego(-ych)) zostaną zdeponowane na rachunku bankowym FlightClaimEU.
 4. Płatności dokonane przez dłużnika na rzecz FlightClaimEU lub bezpośrednio na rzecz klienta i/lub wnioskującego(-ych), ubezpieczyciela (kosztów prawnych) lub stron(-ny) trzecich/trzeciej uznaje się za wyniki postępowania windykacyjnego. W pierwszej kolejności należy zapłacić: stawkę opłaty „no win-no fee”, koszty administracyjne, (dodatkowe) koszty sądowe związane z dochodzeniem należności, odsetki ustawowe, opłaty sądowe, koszty usług, koszty komornika, opłaty upoważnionego przedstawiciela (dodatkowe) i inne (rzeczywiste) poniesione koszty. Powyższe opłaty i koszty są natychmiast i w całości płatne na rzecz FlightClaimEU.
 5. Płatności dokonane przez dłużnika na podstawie Rozporządzenia nr 261/2004 i/lub Konwencji Montrealskiej na rzecz ubezpieczyciela (kosztów prawnych) lub strony(-on) trzeciej(-cich) lub bezpośrednio wobec klienta i/lub wnioskodawcy(-ów) muszą zostać zgłoszone do FlightClaimEU bez opóźnień. W ciągu 7 dni od otrzymania środków przez klienta, powoda, ubezpieczyciela (kosztów prawnych) lub strony(-on) trzeciej(-cich); stawkę opłaty „no win-no fee”, koszty administracyjne oraz odsetki ustawowe należne dla FlightClaimEU oraz (rzeczywiste) poniesione koszty, a mianowicie: (dodatkowe) koszty sądowe (dochodzenia roszczenia), koszty usług, (inne) koszty komornicze, opłaty sądowe, opłaty na rzecz upoważnionego przedstawiciela (dodatkowe) i inne (faktyczne) poniesione koszty, muszą być zapłacone na rzecz FlightClaimEU. W przypadku, gdy klient i/lub wnioskodawca(-cy) nie spełni(-ą) tego wymogu, FlightClaimEU obciąży klienta i/lub wnioskodawca(-ców) wszystkimi kosztami związanymi z pobraniem płatności, o których mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu.
 6. Jeżeli dłużnik oferuje klientowi i/lub wnioskodawcy(-com), ubezpieczycielowi (kosztów prawnych) lub stronie(-om) trzeciej(-im) rekompensaty rzeczowe, np. w formie biletów lub voucherów, klient i/lub wnioskodawca(-cy), ubezpieczyciel (kosztów prawnych) lub strona(-ny)  trzecia(-cie) mogą to zaakceptować (z wyjątkiem przypadku wymienionego w Artykule 5.7). Klient i/lub zgłaszający roszczenie jest/są zobowiązany(-ni) do niezwłocznego powiadomienia FlightClaimEU w przypadku jego akceptacji. W takim przypadku klient i/lub zgłaszający roszczenie jest/są zobowiązani do zapłacenia FlightClaimEU należnej opłaty, o której mowa w artykule 5 niniejszych Ogólnych Warunków. W tym przypadku ma zastosowanie art. 3.8 niniejszych Warunków.
 7. W przypadku, gdy FlightClaimEU wszczęła już postępowanie sądowe w imieniu klienta i/lub wnioskującego(-ych), klient i/lub wnioskodawca(-y) nie mają możliwości wycofania roszczenia bez wniesieni opłat, wypowiedzenia porozumienia lub przyjęcia oferty rozliczeniowej dłużnika. Jeżeli klient i/lub wnioskodawca(-cy), bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody, optuje za przyjęciem oferty (rozliczenia), wypowiedzeniem umowy lub wycofaniem roszczenia, wówczas klient i/lub wnioskodawca(-cy) winien(-ni) jest/są wniesienia opłaty, o której mowa w artykule 3.8 niniejszych warunków, które mają zastosowanie w tym przypadku.
 8. W przypadku, gdy klient i/lub wnioskodawca zalega z jakąkolwiek płatnością należną FlightClaimEU, FlightClaimEU obciąży klienta i/lub wnioskodawcę(-ców) wszystkimi kosztami związanymi z pobraniem tej płatności.
 9. Kwoty należne klientowi i/lub wnioskodawcy(-com) – pod warunkiem, że kwoty są przyczynowo identyfikowalne – zostaną zapłacone przez FlightClaimEU klientowi w ciągu 30 dni od otrzymania przez FlightClaimEU, przy należytym przestrzeganiu postanowień artykułów 5 i 6 niniejszych warunków. Płatności będą dokonywane na numer konta bankowego lub adres e-mail PayPala, przechowywane przez FlightClaimEU.
 10. Kwota do zapłaty klientowi i/lub wnioskodawcy(-com) pozostanie na rachunku pieniężnym pasażera FlightClaimEU przez maksymalny okres jednego roku. Bieżący rok rozpoczyna się, gdy klient zostanie powiadomiony o kwocie pobranej dla niego (i jego innych współwnioskodawców) na adres e-mail klienta przechowywany w rejestrze FlightClaimEU. Po upływie tego roku, wygasa prawo klienta i/lub roszczącego(-ych) do roszczenia o tę kwotę.

Artykuł 7: Dostęp do plików online i procedury

 1. Wyłącznie klient jest uprawniony do dostępu do pliku online, co oznacza:
  – Dostęp do danych i dokumentów dostarczonych przez klienta i/lub wnioskodawcę(-ów);
  – Dostęp do korespondencji między klientem, a FlightClaimEU oraz korespondencji między FlightClaimEU a dłużnikiem, o ile dotyczy to wyłącznie jego roszczenia.
 2. W sprawie postępowania sądowego wszczętego przez FlightClaimEU, FlightClaimEU jest uprawniona do wniesienia ich zgodnie z własnymi spostrzeżeniami lub w nawiązaniu do rozliczenia skutków. (Projekt) pisma procesowe i inne dokumenty nie są dostarczane w celu uzyskania informacji poufnych (osobistych lub biznesowych).
 3. FlightClaimEU będzie mogła złożyć wniosek o egzekwowanie od uprawnionego krajowego organu egzekucyjnego. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony lub krajowy organ egzekucyjny odmówi współpracy w jakikolwiek sposób, FlightClaimEU będzie mogło rozpocząć (prawne) postępowanie na podstawie prawa administracyjnego, a także wycofać odpowiednie roszczenie i zaprzestać dalszego jego przetwarzania.
 4. Jeśli FlightClaimEU uzna, że ​​nie jest uzasadnione rozpoczęcie postępowania sądowego lub jego kontynuowanie po gruntownym zapoznaniu się ze sprawą, nowymi informacjami lub innymi okolicznościami, FlightClaimEU będzie uprawnione do wycofania, anulowania roszczenia lub do pozasądowego rozliczenia kwoty niższej, niż kwota rekompensaty żądanej przez klienta i/lub wnioskodawcę(-ców), na mocy sekcji 7 Rozporządzenia 261/2004. Postanowienia artykułów 5 i 6 niniejszych warunków nadal mają pełne zastosowanie.

Artykuł 8: Dane osobowe

 1. FlightClaimEU przetwarza dane (osobowe) dostarczane przez klienta w ramach realizacji umowy. FlightClaimEU będzie przestrzegać postanowień odpowiednich przepisów dotyczących prywatności i/lub ochrony danych.
 2. Bez odrębnej zgody FlightClaimEU nie będzie ujawniać danych (osobowych) stronom trzecim, chyba że, oraz o ile jest to wymagane do uzyskania zgłoszonego roszczenia.
 3. Na żądanie klienta i/lub wnioskującego(-cych) o roszczenie, FlightClaimEU usunie dane osobowe z bazy danych. Wyłącznie klient może dostosowywać i zmieniać dane (online) lub posiadać te dane po dostosowaniu lub zmianie (online). Na żądanie FlightClaimEU musi umożliwić wgląd do szczegółowych informacji o kliencie i/lub wnioskującym(-ych), które są przechowywane przez FlightClaimEU.

Artykuł 9: Własność intelektualna

FlightClaimEU zastrzega sobie prawa i uprawnienia, do których jest upoważniona na mocy odpowiedniego prawa autorskiego i innych przepisów (prawa własności intelektualnej). FlightClaimEU jest uprawniona do wykorzystania wiedzy zdobytej podczas wykonywania umowy, również w innych celach, o ile nie wiąże się to z ujawnieniem jakiejkolwiek ściśle poufnej informacji dotyczącej klienta stronie(-nom) trzeciej(-cim).

Artykuł 10: Odpowiedzialność i odszkodowanie

 1. Jeśli FlightClaimEU ponosi odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, odpowiedzialność ta będzie ograniczona do tego, co zostało określone w tym paragrafie.
 2. Jeżeli i w związku z tym, że FlightClaimEU w sposób wiążący ponosi winę lub w sposób wiążący zawinił w wypełnieniu (założonego) zobowiązania, nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za (dowolną) bezpośrednią lub pośrednią stratę poniesioną lub możliwą do poniesienia przez klienta, wnioskującego o roszczenie i/lub stronę(-y) trzecią(-ich). Przez stratę pośrednią rozumie się, ale nie wyłącznie, stratę wynikową, zadośćuczynienie, bezpośrednią stratę handlową oraz utratę zleceń i zysków.
 3. Odpowiedzialność FlightClaimEU może pokrywać jedynie bezpośrednią stratę i nigdy nie może przekroczyć kwoty (w tym podatku VAT), do której klient i/lub wnioskodawca(-cy) jest/ są uprawnieni zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 261/2004, z przestrzeganiem artykułu 5 niniejszych Warunków.
 4. Warunki określone w poprzednich paragrafach pozostają bez uszczerbku w stosunku do jakiejkolwiek odpowiedzialności FlightClaimEU na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.
 5. FlightClaimEU nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za brakujące lub niepoprawne dane, które zostały lub powinny być dostarczone przez klienta (patrz artykuł 4 niniejszych Warunków).
 6. Po dostarczeniu zakupionych produktów FlightClaimEU nie jest już w żaden sposób związane ani nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe użycie lub udane zastosowanie.
 7. Klient i/lub wnioskodawaca(-cy) zwalniają FlightClaimEU z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez stronę(-ny) trzecią(-cie), które poniosły szkodę lub straty w związku z wykonywaniem umowy.
 8. Jeśli FlightClaimEU spotka się z roszczeniami stron(-ny) trzecich(-ej) ubiegającej(-ymi) się o roszczenie, klient i/lub wnioskodawca(-cy) zobowiązani jest/są do pomocy FlightClaimEU zarówno w sądzie, jak i poza nim, i do natychmiastowego zrobienia wszystkiego, czego można oczekiwać od klienta i/lub wnioskodawcy(-ców) w tym przypadku. Jeżeli klient i/lub wnioskodawca(-cy) nie dochowa(-ją) swoich zobowiązań w odniesieniu do podjęcia odpowiednich środków, FlightClaimEU, bez dalszego powiadamiania o niedotrzymaniu warunków, będzie uprawniony do samodzielnego wykonania. Wszystkie poniesione koszty i (jakiekolwiek) straty poniesione i doznane przez FlightClaimEU spowodowane przez pośrednika(-ów) oraz strony trzecie, będą w pełnej wysokości i ryzyku obciążały klienta i/lub wnioskodawcę(-ców) roszczenia.
 9. Nieterminowe wykonanie umowy przez FlightClaimEU nie daje klientowi i/lub wnioskującemu(-ym) prawa do odszkodowania lub odroczenia jakiegokolwiek zobowiązania wobec FlightClaimEU.
 10. FlightClaimEU nigdy nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za błędy administracyjne popełnione przez niego, jego partnera(-ów) lub stronę trzecią przez nią zaangażowane. FlightClaimEU zastrzega sobie prawo do usunięcia tego/tych błędu(-ów) administracyjnego(-ych).

Artykuł 11: Siła wyższa

 1. FlightClaimEU jest zwolniony z wywiązania się z zobowiązań wobec klienta i/lub wnioskującego(-ych) o roszczenie, jeżeli wynika to z okoliczności, których nie można przypisać do FlightClaimEU, ani też jeśli FlightClaimEU nie jest odpowiedzialny za to, zgodnie z obowiązującym prawem lub ogólnie przyjętymi standardami.
 2. Siła wyższa obejmuje, oprócz tego, co jest zawarte w prawie i orzecznictwie, wszystkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane lub nieprzewidziane, na które wpływ nie może lub nie mógłaby faktycznie mieć FlightClaimEU, w wyniku czego FlightClaimEU nie może wywiązać się ze zobowiązań wobec klienta i/lub wnoskującego(-ych) o roszcznie. FlightClaimEU jest ponadto uprawniona do powoływania się na działanie siły wyższej, jeżeli okoliczność uniemożliwia (dalsze) wykonanie umowy, po spełnieniu przez FlightClaimEU zobowiązania.
 3. W czasie trwania działania siły wyższej FlightClaimEU ma prawo do zawieszenia wszelkich zobowiązań wynikających z umowy.
 4. W zakresie, w jakim FlightClaimEU w chwili wystąpienia siły wyższej, w międzyczasie (częściowo) wypełniło swoje zobowiązania wynikające z umowy lub będzie w stanie to uczynić, a spełniona część i/lub część, która ma być spełniona, reprezentuje niezależną wartość, FlightClaimEU będzie mieć prawo do wynagrodzenia za osobną fakturę w części, która już została wypełniona i/lub będzie jeszcze wypełniona.

Artykuł 12: Termin roszczeń

Termin wszystkich roszczeń wobec FlightClaimEU i stron(-ny) trzecich(-ej) zaangażowanych(-ej) przez FlightClaimEU do wykonania umowy wynosi jeden rok, o czym mowa w artykule 6, paragraf 10 niniejszych Ogólnych Warunków.

Artykuł 13: Obowiązujące prawo/spory sądowe

 1. Wszystkie umowy zawarte z FlightClaimEU podlegają prawu holenderskiemu.
 2. Wszelkie spory z FlightClaimEU zostaną przedstawione właściwemu sądowi.
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88