Општи правила и услови - FlightClaimEU.com
17669
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17669,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-12.0.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive
Во прилог можете да ги најдете Општите Правила и Услови на FlightClaim.

Член 1: Дефиниции

 1. Барање: барање од тужителот врз основа на Регулативата 261/2004, по можност во комбинација со барање врз основа на Конвенцијата за изедначување на одредени правила за меѓународен превоз по воздушен пат од 1999 година (Конвенцијата од Монтреал). За избегнување на сомнеж, освен ако поинаку не е договорено во писмена форма и независно дали или не не известува за други можни барања за оштетување и загуба, FlightClaim ќе преземе активности само во врска со тврдењата за одложување на летот во рамките на значењето на горенаведените правила и прописите.
 2. Барател: секое физичко лице како што е посочено од клиентот, кое побарува оштета.
 3. Должник: страната која има финансиска должност кон клиентот.
 4. Оддел: дел од FlightClaim, воспоставен во соодветната земја во која работи. Во моментот FlightClaim работи во сите земји од ЕУ.
 5. FlightClaim:приватно друштво со ограничена одговорност CCN B.V., со седиште и основно место на дејност во Амстердам, Холандија.
 6. FlightClaim.ro: Интернет сајтот на FlightClaim, кој што им предлага на патниците на авиокомпаниите различни опции за запазување на нивните права, врз основа на Регулативата 261/2004 и евентуално врз основа на Конвенцијата од Монтреал.
 7. FOP: Пакет за набљудување на летови /FOP – Flight Observation Pack/, содржи (ако има такви) соодветни податоци за летот, авионот, податоци од новините и податоци за метеоролошките услови за конкретен лет и одредена дата.
 8. „Резултатен хонорар”: трошокот на клиентот и/или оштетените во зависност од постигнатиот резултат. Ако не биде постигнат позитивен резултат, не се наплаќаат трошоци за услугите кои што се договорени на основа на „резултатен хонорар”. Тоа важи само доколку е изрично посочено
 9. .Клиент: секое физичко и/или правно лице, негов/нејзин представник/представници, авторизиран(и) агент(и), старател(и) и/или наследник(ци), кои што склучиле договор со FlightClaim или кои што дале инструкции на FlightClaim од името на клиентот. Клиентот е и лицето за контакт
 10. Договор: Договорот на којшто клиентот се обврзува со приемањето на овие Општи Правила и Услови.
 11. Биро за поврат на средства: бирото преку кое што барањето може да биде предадено на FlightClaim.
 12. Flight Claim: сервис, преку кој што барањето може да биде предадено на FlightClaim.
 1. www.flightclaim.ro: Интернет сајт на FlightClaim, кој што им нуди на патниците на авиокомпаниите различни опции за запазување на нивните права, врз основа на Регулативата 261/2004.

Член 2: Општи услови

 1. Овие Општи услови се приложуваат кон и се неразделлив дел од секоја понуда и договор помеѓу FlightClaim и клиентот и/или оштетениот, доколку условите не се изрично изменети преку договор во писмена форма помеѓу страните.
 2. Овие Општи услови ги исклучуваат сите други услови. Другите услови се составен дел од договорот склучен со FlightClaim, ако и само ако тоа е изрично договорено во писмена форма.
 3. FlightClaim има право во секое време да направи промена во овие Општи услови, со исклучок на одредбите предвидени во Член 6:236, Подчлен I на Холандскиот граѓански кодекс.
 4. Ако една или повеќе одредби на овие Општи услови се покаже дека се неважечки, невалидни или необврзувачки, останатите одредби од овие општи услови остануваат во сила. FlightClaim има право да ги замени неважечките, невалидните и необврзувачките одредби со одредби кои што не се неважечки, невалидни или необврзувачки и такви, кои што со оглед на предметот и целите на овие Општи услови се доближуваат што е можно најпрецизно до променетите неважечки, невалидни или необврзувачки одредби.
 5. Во услови во кои при исполнување на договореното FlightClaim користи посредник/посредници и/или трета/и/ страна/и/, овие Општи услови се применуваат и за тие посредници или трети страни.

Член 3: Договори

 1. Сите понуди, направени под каква и да било форма, не создаваат задолженија и служат едноставно како покана за склучување на договор, освен ако FlightClaim не востанови друго.
 2. Договорот се склучува само во случај кога тоа е потврдено од FlightClaim во писмена форма, преку електронска пошта или на каков и да е друг начин, или кога  FlightClaim ќе го исполни договорот.
 3. Склучувајќи договор со FlightClaim клиентот декларира, дека тој/таа има право да го склучи тој договор или да достави инструкции во име на оштетен(ите).
 4. FlightClaim има право да реши да не склучува договор или да откаже таков на клиент и/или оштетен(и), без да ги посочи причините. Во тој случај, FlightClaim ќе го извести клиентот за тоа што е можно најбрзо.
 5. FlightClaim го задржува правото да го прекрати договорот или дел од него врз основа на Конвенцијата од Монтреал, во случај на ситуација која што не дозволува правилно исполнување на договореното, ситуаија која што ја прави врската со клиентот неодржлива или по своја сопствена процена.
 6. FlightClaim го задржува правото да го изврши секој договор што е склучен врз основа на понудата без никаков надомест ако не го добие предметот, во целост по сопствено наоѓање, а позитивен резултат никогаш не може да гарантира. FlightClaim разумно ќе се труди да го изврши договорот користејќи го најдоброто од своето знаење и способност.
 7. Ако FlightClaim се договори за фиксна провизија (која што зависи од процентите, посочени во Член 5 од овие Правила и Услови) или фиксна цена со клиентот, FlightClaim има право во секое време да ја зголеми таа провизија или цена, сметано од три месеци по склучувањето на тој договор. Ако зголемувањето на цената произлага од законско задолжување, FlightClaim исто така има право да ја зголеми таа провизија или цена во рамките на тој тримесечен период.
 8. Ако во даден момент клиентот реши да прекине дадена инструкција или да го прекрати договорот по веќе исполнета договорна работа или одкако FlightClaim или некои од партнерите (ангажирани от FlightClaim) започнал судски процес, FlightClaim има право да му наплати на клиенот и/или оштетениот(те) „резултатен хонорар”, административни трошоци (во согласност со член 5 од овие Правила и Услови), како и судски трошоци. Во случај кога FlightClaim започнал судски процес, под „направени (процесни) трошоци” се подразбираат не само судски такси, трошоци за услуга, трошоци за друго овластено лице, вонредни трошоци од прекин на постапка, такси за ополномоштен представник, дополнителни такси и други направени трошоци. Во случај на фактурирање од FlightClaim клиентот е должен да изврши плаќање на должната сума во рок од 14 дена, сметано од датата на фактурата.
 9. Договорот, вклучувајќи набавка на некои од продуктите на FlightClaim преку интернет, ќе се реализираат по добивањето на договорената сума.
 10. Склучувајќи договор со FlightClaim, клиентот, од името на оштетениот(те), посочен(и) од него, го ополномоштува FlightClaim да ги превземе сите дејности (собирање), кои што согласно мислењето на FlightClaim се неопходни и/или нужни, вклучително (но не само) извршување на непредвидено заведување на споро, потпишување на вонсудски спогодби, ангажирање на агенции за наплата на долгови, адвокати и/или извршители.
 11. Ако и доколку FlightClaim смета дека е неопходно, FlightClaim ќе има право да го префрли барањето на друг оддел или на (друга) трета страна (страни) и/или посредник(ци). По аналогија, FlightClaim има право да го корегира првично договорениот резултатен хонорар како и договорените административни трошоци, во согласност со приложениот договорен процент со соодветниот оддел.

Член 4: Должности на клиентот

 1. Клиентот е должен да му ги достави на FlightClaim.mk сите неопходни податоци или информации навремено или одкако ќе го поднесе барањето кон FlightClaim.mk по барање на последниот. Доставените податоци и информации треба да бидат веродостојни. Во случај кога должникот ќе плати финансиска компензација директно кај клиентот и/или оштетениот(те) или покаже намера да го направи тоа, клиентот е должен да го информира FlightClaim што е можно најбрзо. Во секој поединечен случај клиентот треба целосно да соработува со цел да се осигура успешно завршување на штетата.
 2. Клиентот е одговорен за доставување до FlightClaim.mk на активна електронска пошта. FlightClaim.mk на никаков начин не сноси одговорност, ако предадената информација е неправилна. Целата комуникација ќе се остварува преку онлајн досието или преку електронската пошта на клиентот, доставена до FlightClaim.
 3. Клиентот е одговорен за доставата на правилен број на банкарска сметка (IBAN и/или BIC), каде ќе треба да се префрлат (можните) парични средства од обесштетувањето. FlightClaim.mk на никаков начин не сноси одговорност ако доставената информација е неправилна.
 4. Во случај кога FlightClaim.mk префрла средства на клиентот преку PayPal, клиентот е одговорен за достава на правилен PayPal и правилна електронска пошта. FlightClaim на никаков начин не сноси одговорност ако доставената информација е неправилна.
 5. FlightClaim.mk нема да се поколеба да ги пријави сите неправилно или неточно поднесени податоци/информации, како и случаи на измама, независно од начинот на кој што се извршени. Провизија ќе се наплати и од оштетениот(те), како што е посочено во Член 3.8 и Член 5 од овие Општи услови.
 6. Клиентот ќе го обесштети FlightClaim поради одговорност во однос на сите побарувања на трети лица како резултат на доставени неточни тврдења од клиентот и/или податоци/информации и/или извршени од него дејствија на измама.
 7. Клиентот или оштетениот немаат право да контактираат директно со авиокомпаниите.

Член 5: Провизија

 1. Сите суми или цени на FlightClaim се наведени во евра со вклучен ДДВ, освен ако не е посочено изрично друго во писмена форма.
 2. Резултатниот хонорар е 25% од полната (барана) сума, на која што клиентот и/или оштетениот(те) имаат право врз основа на член 7 од Регулативата обесштетување 261/2004. Треба да се напомене дека размерот на резултатниот хонорар може да се разликува. Горенаведеното исто така може да значи дека ако поради процесно-економско оправдани причини, даденото барање треба да биде обработено од друг оддел, провизијата може да се промени. Клиентот ќе биде задолжен со резултатен хонорар, ако должникот изврши плаќање кон FlightClaim.mk, директно кон клиентот, кон оштетениот(те), кон Осигурувачот или кон било која друга, трета страна/страни врз основа на Регулативата 261/2004 или Конвенцијата од Монтреал. Резултативниот хонорар се наплаќа исто и во случај на ситуацијата опишана во Член 3, параграф 8 од овие Општи услови.
 3. Како дополнување кон одредбите посочени во предходниот параграф, клиентот ќе се задолжи со по 25 евра административни трошоци на оштетен. Треба да се напомене дека административните трошоци може да се разликуваат.
 4. Ако се поднесе барање за обесштетување врз основа на Конвенцијата од Монтреал, ќе се задолжи резултатен хонорар во износ од 25%, при услови кога барањето (како што е посочено во Член 1, параграф 6 од овие Правила и Услови) исто така е поднесено од клиентот и/или оштетениот(те) .
 5. Веднаш одкако FlightClaim ќе го прими барањето се формира договор помеѓу FlightClaim, клиентот и оштетениот(те). Од тој момент натака, FlightClaim има право да пресметува на должникот законска камата и останати трошоци направени од FlightClaim.mk, вклучително (но не само), (дополнителни) судски трошоци (собрани), трошоци за услуги, трошоци за судски извршители, хонорари на овластени претставници, дополнителни такси и други трошоци. Овие трошоци, во случај на плаќање од страна на должникот, сте должни целосно да ги префрлите на FlightClaim.mk. Ако клиентот и/или барателот/(и) одлучи/(ат) за повлекување на барањето, FlightClaim.mk ќе има право да ги наплати трошоците опишани претходно (во согласност со износите наведени во ставовите 2 и 3).
 6. Сите банкарски или трансакциски трошоци, поврзани со меѓународни плаќања на должни суми на клиент и/или оштетен(и) ќе бидат задолжени кон клиентот и/или оштетениот(те).

Член 6: Плаќање и примање на средства

 1. Плаќање (ако е применливо) може да се изврши на (еден од) начините, посочени за време на процесот на правење на порачка. Тоа плаќање треба да биде направено на време на или непосредно по склучување на договорот.
 2. FlightClaim.mk има право да го сопре или да го прекрати исполнувањето на договорот и произлезените од него одредби, ако клиентот и/или оштетениот(те) е/се во задоцнување по однос на било кое плаќање или обврска од нивна страна.
 3. Сите средства примени од FlightClaim.mk за или во име на клиентот и/или оштетениот(те), ќе бидат депонирани на банкарската сметка на FlightClaim.mk.
 4. Плаќањата, извршени од должникот према FlightClaim.mk или директно на клиентот и/или оштетениот(те), како и (правни трошоци) за Осигурувач или трети страни, се сметаат за извршена наплата. Првото кое што треба да се плати по тоа е: резултатен хонорар, административни трошоци, (дополнителни) судски трошоци (собрани), законска камата, судски такси, трошоци за обработка, трошоци за извршител, такси (дополнителни) за ополномоштен представник и други (реално) направени трошоци. Тие средства без задоцнување треба да се префрлат на FlightClaim.mk.
 5. Плаќањата извршени од должникот врз основа на Регулативата обесштетување 261/2004 и/или Конвенцијата од Монтреал до Осигурувач или до трето лице(а) или директно до клиентот и/или оштетениот(те), треба веднаш да бидат префрлени на FlightClaim.mk. Во рок од 7 дена од датата на прием на средствата од страна на клиентот, оштетениот(те), осигуреникот или трета страна(и), резултативниот хонорар, административните трошоци, законоските камати, побарани од FlightClaim.mk, како и (реално) направените трошоци, а имено: (дополнителни) судски трошоци (собрани), судски такси, трошоци за услуга, трошоци за извршител, такси за ополномоштен представник, дополнителни такси и други направени трошоци, треба да бидат платени на FlightClaim.mk. Во случај кога клиентот и/или оштетениот(те) не направат така, FlightClaim.mk ќе го задолжи клиентот и/или оштетениот(те) со сите трошоци вклучени при наплата на обесштетувањето, како што е посочено во првата одредба на овој параграф.
 6. Ако должникот му предложи на клиентот и/или оштетениот(те), осигурувачот или трета страна(и), компензација место плаќање, под формата на билети или ваучери, клиентот и/или оштетен(ите), Осигурувачот или третата страна(и) имаат право да го прифатат тоа (со изклучок на случаите, посочени во Член 5.7). Клиентот и/или оштетениот(те) се должни веднаш да го информираат FlightClaim.mk во случај на прифаќање на таков предлог. Во таков случај, клиентот и/или оштетениот(те) се должни да ги вратат на FlightClaim.mk должните трошоци, како што е посочено во Член 5 од овие Општи услови. Во тој случај се применува Член 3.8 од овие Правила и Услови.
 7. Во случај кога FlightClaim.mk веќе започнал судски процес во името на клиентот и/или оштетениот(те), клиентот и/или оштетениот(те) нема да располагат со можност да го прекинат барањето без да платат, да го прекратат договорот или да го прифатат предлогот за договор со должникот. Ако клиентот и/или оштетениот(те) изберат да прифатат предлог за спогодба, да го прекратат договорот или да го откажат барањето без да имаат добиено изрично претходно писмено одобрение за тоа, тогаш тие ќе должат плаќање на трошоците, посочени во Член 3.8 од овие Правила и Услови, кои што се применуваат во тој случај.
 8. Во случај, кога клиентот и/или оштетениот(те) се во закаснување на плаќање према FlightClaim.mk, FlightClaim.mk ќе пресмета камата за клиентот и/или оштетениот(те) за сите трошоци вклучени во наплатата на тоа плаќане.
 9. Износот должен према клиентот и/или оштетениот(те) – при услови кога средствата се наплатени – ќе бидат платени од FlightClaim.mk на клиентот во рамките на 30 дена по добивање на средствата од FlightClaim.mk, при што ќе се запазат одредбите на Членовите 5 и 6 од овие Правила и Услови. Плаќањата ќе се извршаат на банкаркса сметка или PayPal адреса, претходно доставени на FlightClaim.mk.
 10. Износот должен према клиентот и/или оштетениот(те) ќе остане на сметката за патникот во FlightClaim.mk за максимален период од една година. Тој рок од една година започнува да тече одкако клиентот ќе биде известен за оштетата собрана за него (и оштетениот(те)), преку електронската пошта на клиентот, претходно доставена до FlightClaim.mk. По истекот на таа година, правото на клиентот и/или оштетениот(те) да претендират за таа сума истекува.

Член 7: Пристап до онлајн досие и процедури

 1. Само клиентот има право на пристап до досието, кое што пак го означува следното:
  – Достапност до податоците и документите, предходно доставени од клиентот и/или оштетениот(те);
  – Достапност до кореспонденцијата помеѓу клиентот и FlightClaim.mk, како и до кореспонденцијата меѓу FlightClaim.mk и должникот, доколку таа се однесува за неговото/нејзиното барање.
 2. По однос на судските процеси заведени од FlightClaim.mk, последниот има право да ги води во согласност со своите сопствени убедувања и идеи или да превземе дејство на спогоување. (Драфт верзија) молби и други документи не се доставуваат со оглед на евентуална доверлива (лична или бизнис) информација.
 3. FlightClaim.mk има право да поднесе барање за извршување од страна на ополномоштен национален орган по добивање на извршно решение. Ако тоа барање биде отфрлено или ако соодветниот национален орган по прилагањето на извршното решение откаже да дејствува на било кој начин, FlightClaim.mk има право да започне (правен) процес согласно административното право, како и да го откаже соодтветното барање и да ја прекрати понатамошната обработка.
 4. Ако FlightClaim.mk смета дека е неумесно да започне судски процес или да се продолжи таков поради нови откритија, информации или други околности, FlightClaim.mk ќе има право да го откаже или анулира побарувањето или да склучи вонсудска спогодба на сума пониска од износот на обесштетувањето побарано од клиентот и/или оштетениот(те), согласно Член 7 од Регулативата 261/2004. Одредбите на Членовите 5 и 6 од овие Правила и Услови продолжуваат да се применуваат потполно.

Член 8: Лични податоци

 1. FlightClaim.mk ги обработува (личните) податоците кои што се доставуваат од клиентот, во рамки на исполнување на договореното. FlightClaim.mk ќе се придржува на одредбите за доверливост и/или во согласност со соодветното законодавство за заштита на податоци.
 2. Без посебно одобрение, FlightClaim.mk ќе се воздржува од откривање на личните податоци на трети страни, освен ако и доколку тоа е неопходно за исполнување на договореното.
 3. При барање од страна на клиентот и/или оштетениот(те), FlightClaim.mk ќе ги избрише личните податоци од својата база на податоци. Само клиентот може да корегира и промени податоци (онлајн) или да побара нивна корекција и промена (онлајн). Ако тоа биде побарано, FlightClaim.mk мора да достави детален преглед на податоците на клиентот и/или оштетениот(те) кои што се чуваат од FlightClaim.mk.

Член 9: Интелектуална сопственост

 1. FlightClaim.mk ги задржува правата и овластувањата на кои има право во смисла на соодветното законодавство за авторското право и други закони и одредби за интелектуална сопственост. FlightClaim.mk има право да го користи знаењето добиено за време на исполнување на договореното и за други цели, ако и доколку тоа не побарува разоткривање на строго доверлива информација на клиентот пред трети страни.

Член 10: Одговорност и обесштетување

 1. Ако FlightClaim.mk носи одговорност на каков и да е начин, таа одговорност ќе биде ограничена на тоа што е предвидено во овој член.
 2. Ако и доколку FlightClaim.mk оправдано или неоправдано не успева во исполнувањето на (претпоставена) обврска, тој не може да биде одговорен за (било која) (ин)директна загуба што ја претрпел или ќе се претрпи од страна на клиентот, барателот(ите) и/или партијата/партиите на третото лице. Индиректна загуба се смета дека значи но не е ограничена на консеквентна загуба, нематеријална штета, директно губење на тргување и нарачки и профит.
 3. Одговорноста на FlightClaim.mk може да покрие не повеќе од директната загуба и никогаш нема да ја надмине сумата (со вкклучен ДДВ) на која што клиентот и/или оштетениот(те) имаат право во согласност со Член 7 од Регулативата 261/2004, при запазување на Член 5 од овие Правила и Услови.
 4. Условите утврдени во претходните ставови се во спротивност со било каква одговорност на FlightClaim.mk врз основа на задолжителни законски одредби.
 5. FlightClaim.mk не може на никаков начин да сноси одговорност за недостаток на податоци или неточни податоци, кои што се доставени или кои што требало да се достават од клиентот (види Член 4 на овие Правила и Услови).
 6. По испорака на набавениот производ(и), FlightClaim.mk веќе не е вклучен во, или одговорен за правилна употреба на истите, или нивна успешна примена на било кој начин.
 7. Клиентот и/или барателот(и) ќе го обесштетат FlightClaim.mk против било кои спорови покренати од страна на трето лице/лица кои претрпеле штета или загуба поврзана со извршувањето на договорот.
 8. Ако FlightClaim.mk се соочува со трето/и лице/лица, кои што сакаат да поднесат барање, клиентот и/или оштетениот(те) се должни да соработуваат со FlightClaim.mk како во, така и надвор од судот и треба веднаш да направат се што може да се очекува од нивна страна во тој случај. Во случај кога клиентот и/или оштетениот(те) ќе задоцнат со превземањето на адекватни мерки, FlightClaim.mk без дополнително размислување за неисполнетите должности, ќе има право да пристапи кон тие. Сите трошоци и загуби претрпени од FlightClaim.mk или посредник/посредници и трето/и лице/лица, поврзани со FlightClaim.mk како резултат на превземени дејствија, ќе бидат на сметка на клиентот и/или оштетениот(те).
 9. Ненавременото исполнување на договорот од страна на FlightClaim.mk не дава на клиентот и/или на оштетениот(те) право на обесштетување или право за отфрлање на било кое задолжување од FlightClaim.mk.
 10. FlightClaim.mk никогаш не може да биде земен за одговорен за било која административна грешка(и), направена од него, негов партнер(и) или трето/и лице/лица, ангажирани от нив. FlightClaim.mk го задржува правото да ја одстрани таа административна грешка(и).

Член 11: Виша сила

 1. FlightClaim.mk не е должен да исполни обврска кон клиентот и/или оштетениот(те), ако е спречен во тоа како резултат на причина која што не се должи на вина на FlightClaim.mk, ниту ако FlightClaim.mk сноси одговорност за тоа по закон, правосуден акт или обшто прифатени стандарди.
 2. Вишата сила вклучува како дополнување на тоа кое што е вклучено во законот и судската пракса, сите предвидени или непредвидени надворешни причини, врз кои што FlightClaim.mk нема влијание и како резултат на кое што FlightClaim.mk не е во состојба да ги исполни должностите спрема клиентите и/или оштетениот(те). FlightClaim.mk има право да се повика на виша сила ако околностите го спречуваат во извршувањето на обврските.
 3. За време додека е активна вишата сила, FlightClaim.mk има право да ги прекине сите превземени обврски со договорот.
 4. Доколку FlightClaim.mk, за време на периодот на започнување на вишата сила, во меѓувреме (делумно) си ги исполнил своите задолженија од договорот или ќе биде во состојба да го направи тоа и таа исполнета обврска од задолженијата или обврската која што предстои да биде исполнета има независна вредност, FlightClaim.mk ќе има право да фактурира одделно за обврската која што веќе била исполнета и/или која што ќе се исполни наскоро.

Член 12: Краен рок

 1. Крајниот рок за сите побарувања помеѓу FlightClaim.mk и трета страна/страни, ангажирани од FlightClaim.mk при изполнување на даден договор е една година, како што е посочено во Член 6, параграф 10 од овие Правила и Услови.

Член 13: Применливи закони/спорови

 1. Сите договори склучени со FlightClaim.mk, ќе се регулираат согласно холандското законодавство.
 2. Сите спорови со FlightClaim.mk ќе се решаваат пред компетентен суд.
xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88